احزاب سیاسی در حال فعالیت های انتخاباتی در سراسر کشور هستند تا دیدگاه خود را درباره نحوه اداره کانادا بیان کنند. پس از آن دولت بعدی دارای چهار سال مأموریت برای رهبری کشور خواهد بود. مثل هميشه مهاجرت يكي از مهمترين موضوعات براي تصميم گيري راجع به آينده سياسي كانادا خواهد بود