دولت انتاریو تغییراتی را در OINP (برنامه نامزد مهاجر انتاریو) یا PNP انتاریو پیشنهاد می کند که تعداد دانشجویان بین المللی واجد شرایط درخواست برای برنامه نامزد استانی (PNP) را افزایش می دهد. یک قانون جدید برای اصلاح OINP با بازنگری در شرایط واجد شرایط بودن صدها دانشجوی بین المللی با برنامه های یک ساله گواهی فارغ التحصیلی در سراسر استان معرفی شده است. بیش از 900 برنامه در کالج ها گواهی فارغ التحصیلی کالج انتاریو را اعطا می کنند که اکثر آنها برنامه های یک ساله هستند. این خبر خوبی برای دانشجویان بین المللی است که اغلب دریافت اقامت دائم را غیرممکن می دانند و اغلب مهاجرت به استان های دیگر را بررسی می کنند. علاوه بر این، قوانین همچنین استفاده از تجربه کاری کانادایی را به عنوان پیش نیاز در تبلیغات شغلی یا فرم های درخواست ممنوع می کند و به داوطلبان واجد شرایط اجازه می دهد تا در فرآیند مصاحبه پیشرفت کنند. دولت استانی ممکن است این تغییرات پیشنهادی را در اوایل هفته آینده و با تاریخ اجرای اوایل سال آینده تصویب کند.