براساس توافق با دولت فدرال و برای تقویت برنامه نامزدی استانی (PNP) انتاریو قرار است تعداد مهاجران اقتصادی استان را دو برابر کند. وزرای مهاجرتی دولت فدرال و استانی اعلام کردند که انتاریو در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۸۰۰۰ متقاضی تحت این برنامه خواهند پذیرفت. وزیر کار و مهاجرت انتاریو در سال ۲۰۲۱ زمانی که استان مجاز شد ۹۰۰۰ نفر را تحت این برنامه جذب کند، خواستار دو برابر شدن این برنامه شد. طبق توافق جدید، تعداد مهاجران اقتصادی از ۹۷۵۰ متقاضی در سال ۲۰۲۲ به ۱۶۵۰۰ نفر در سال ۲۰۲۳، ۱۷۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ و ۱۸۰۰۰ در سال ۲۰۲۵ خواهد رسید. وزیر کار می‌گوید انتاریو اقداماتی را برای افزایش تعداد مهاجران درنظر گرفته است از جمله حذف الزامات تجربه کاری و دسترسی بیشتر نیوکامرها به کلاس‌های آموزشی.