بین دو قرعه کشی ، Ontario Immigrant Nominee Program OINP از 479 فارغ التحصیل دانشجوی بین المللی دعوت کرد تا برای نامزدی استانی در August 18 درخواست دهند. انتاریو از 402 نفر دعوت کرد تا برای شاخه فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد درخواست دهند. داوطلبان دعوت شده برای دریافت دعوتنامه به نمره Expression of Interest EOI حداقل 39 نیاز داشتند. برای شاخه فارغ التحصیلی دکترا نیز، انتاریو از 77 نامزد با نمرات EOI 17 و بالاتر دعوت کرد.