پنج استان کانادا از کاندیداها دعوت کرده اند تا از طریق برنامه های مهاجرت استانی در این هفته درخواست دهند. مهاجرت یک مسئولیت مشترک بین دولت های استانی و فدرال است. هنگامی که یک استان از طریق برنامه استانی نامزد (PNP) نامزدی را معرفی می کند، درخواست یک نامزد برای وضعیت اقامت دائم را تقویت می کند. این امر به ویژه در مورد نامزدهای اکسپرس انتری که به طور خودکار 600 امتیاز اضافی سیستم رتبه بندی جامع (CRS) در هنگام نامزدی دریافت می کنند صادق است. کبک و نوناووت از PNP استفاده نمی کنند. کبک یک توافقنامه منحصر به فرد با دولت فدرال دارد که در آن بر انتخاب برنامه های مهاجرت اقتصادی خود استقلال کامل دارد.