کانادا در یک سال 700000 اقامت موقت جدید اضافه کرد، در 27 سپتامبر 2023، اداره آمار کانادا از داده‌های جدید گزارش تعداد ساکنان موقت (TR) در کانادا در مورد مجوزهای تحصیل، مجوزهای کار و متقاضیان پناهندگی رونمایی کرد. این داده های جمعیتی نشان می دهد که در سه ماهه دوم سال 2023، نزدیک به 700000 نفر در تعداد ساکنان موقت سالانه افزایش یافته است. هیچ مسیر روشنی برای اقامت دائم وجود ندارد، این ساکنان موقت کانادا (TR) در مورد گزینه های دریافت اقامت دائم کانادا (PR) با عدم اطمینان روبرو هستند. بیش از 1 میلیون دارنده اجازه کار در کانادا به دنبال گزینه های اقامت دائم از طریق گزینه های مهاجرت اقتصادی کانادا هستند. با این حال، تعداد PR از طریق مهاجرت اقتصادی محدود است و بسیار کمتر از تعداد این TR ها در کانادا است. کانادا هدف سالانه همه برنامه های مهاجرت اقتصادی را 266210 برای سال 2023 با هدف بیش از 301000 تا سال 2025 تعیین کرده است. علاوه بر این، این ساکنان موقت باید با استعدادهای بین المللی برای همان تعداد مکان های PR رقابت کنند. برنامه شاخص اکسپرس انتری کانادا دارای یک دسته بندی خاص برای افرادی است که تجربه کانادایی دارند، اما IRCC از سال 2021 هیچ دور دعوت نامه خاصی برای این دسته انجام نداده است.