افزایش درخواست‌ها برای مجوزهای تحصیلی موضوع گفتگو در کنفرانس مجازی اخیر دفتر کانادایی برای آموزش بین المللی(CIBE) بود. مقامات IRCC حضور داشتند تا در مورد حجم درخواست‌هایی که دریافت کرده‌اند با دور شدن دانش‌آموزان از برنامه‌های آنلاین و بازگشت به کلاس‌های درس در کانادا صحبت کنند.