در سال گذشته، تحقیق و توسعه آموزش عالی به دلیل افزایش بودجه ۹.۹درصدی از سوی دولت فدرال به ۴.۲ میلیارد دلار و ۱.۴ درصدی از سوی موسسات آموزش عالی به ۷.۹ میلیارد دلار افزایش یافت. بودجه در نظر گرفته شده نشان‌دهنده بزرگ‌ترین کمک مالی آن‌ها به تحقیق و توسعه از سال ۲۰۰۰ است. سه ارگان مدیریت اکثر این بودجه را بر عهده داشتند: شورای تحقیقات علوم طبیعی و مهندسی، شورای تحقیقات علوم اجتماعی و علوم انسانی و مؤسسه‌های پژوهش سلامت کانادا.