اعضای خانواده برخی از کارگران خارجی دارای اقامت موقت، واجد شرایط دریافت مجوز کار شدند. بر اساس این سیاست جدید، افراد زیر واجد شرایط دریافت مجوز کار خواهند بود: همسر، پارتنر عرفی یا فرزند فردی که مجوز کار دارد و در سطوح صفر تا پنج آموزشی، تجربه و مسئولیت (TEER) کار می‌کند. متقاضی اصلی است و دارای مجوز کار آزاد است (به عنوان مثال: دارندگان مجوز کار پس از فارغ‌التحصیلی در تمام سطوح مهارت). همسر، پارتنر عرفی یا فرزند یک متقاضی با اقامت دائم طبقه اقتصادی که دارای مجوز کار است. کارگران در مشاغل گروه ۴یا ۵ (TEER 4 or 5) ، در حال حاضر واجد شرایط این درخواست نیستند.