دولت امیدوار است با صدور موقت مجوز کار برای خانواده‌ها بتواند با بهبود ثبات مالی و جمع کردن آنها در کنار هم بخشی از استرس کارگران را کاهش دهد. این اقدام در سه مرحله انجام می‌شود و تاریخ مرحله دو و سه آن هنوز اعلام نشده است: مرحله اول به اعضای خانواده کارگرانی با دستمزد بالا که تحت برنامه TFWP یا برنامه IMP به کانادا آمده‌اند امکان داده می‌شود تا برای مجوز کار آزاد درخواست دهند. مرحله دوم به اعضای خانواده کارگرانی با دستمزد کم که تحت برنامه TFWP به کانادا آمده‌اند امکان درخواست مجوز کار داده‌می‌شود. مرحله سوم شامل مشاوره با شرکای کشاورزی و ذینفعان برای ارزیابی امکان سنجی گسترش این طرح به اعضای خانواده کارگران حوزه کشاورزی خواهد بود.