اداره مهاجرت کانادا با استفاده از فناوری قصد دارد روند بررسی درخواست‌های مجوز اقامت را بهبود بخشد. این ابزار با شناسایی درخواست‌‌های معمول به تسریع کارIRCC کمک می‌کند و همچنین یادداشت‌هایی برای خلاصه کردن اطلاعات اولیه درخواست‌ها به افسر ارائه می‌دهد و اکثر وظایف تکراری مربوط به مرتب‌سازی درخواست‌ها را انجام می‌دهد که باعث تسریع روند رسیدگی به درخواست‌ها خواهد شد.