اداره مهاجرت کانادا هزاران متقاضی را به تعدادی افسر مهاجرت یا کدهایی که غیرفعال هستند سپرده است. برخی از آن‌ها آخرین بار ۱۶ سال پیش وارد سیستم شده و پرونده‌ها را پردازش کرده‌اند. حدود ۵۹۴۵۶ پرونده مهاجرتی به ۷۷۹ «کاربر غیرفعال» در سیستم مدیریت پرونده جهانی واگذار شده و این امر موجب فرسایشی شدن روند مهاجرت شده است. به گفته IRCC کدهای افسران غیر فعال قابل حذف شدن نیستند چون پرونده‌های آرشیو شده در این کدها دیگر قابل ردیابی نخواهند بود.