در 16 اکتبر، اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) ارزیابی تاثیر الگوریتمی (AIA) ابزارهای خودکار را برای سرعت بخشیدن به پردازش درخواست های مجوز کار در داخل کانادا به روز کرد. این امر با اجرای دو ابزار اتوماسیون، یکی برای مجوزهای کار پس از فارغ التحصیلی (PGWPs) و دومی برای سایر برنامه های مجوز کار در کانادا محقق خواهد شد. این ابزارهای اتوماسیون مشابه آنچه IRCC در حال حاضر برای پردازش سوابق بازدیدکنندگان (افزودن بازدیدکنندگان)، حمایت مالی از طریق همسر و قانون عرفی در کانادا، ویزای اقامت موقت (TRV) و درخواست‌های پناهندگی با حمایت خصوصی استفاده می‌کند، هستند. بنابراین این گسترش استفاده IRCC از فناوری‌های اتوماسیون اثبات‌شده برای پردازش مجوزهای کار و مجوزهای کار پس از فارغ‌التحصیلی (PGWP) است.