بیش از ۸۵ درصد مهاجران کانادایی شهروند کانادا می شوند که این یکی از بالاترین نرخ ها در جهان است. مزایای شهروندی کانادا شامل امکان زندگی دائمی در یکی از صلح آمیزترین و با ثبات ترین جوامع از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، برخورداری از یکی از قدرتمندترین پاسپورت های جهان و داشتن حق رای می باشد که این تنها بخشی از مزیت هاست. بنابراین جای تعجب نیست که صدها هزار نفر از ساکنان دائمی (Permanent Residents) کانادا هر ساله درخواست خود را جهت کسب شهروندی این کشور ارائه می دهند. برای اینکه واجد شرایط جهت ارائه درخواست شهروندی کانادا باشید، باید شروط متعددی را برآورده نمایید از جمله: ـ مقیم دائم باشید ـ الزامات حضور فیزیکی کانادا را برآورده کنید ـ در صورت لزوم مالیات خود را ثبت کنید ـ قبولی در آزمون شهروندی کانادا ـ مهارت های زبانی خود را ثابت کنید