اکثریت ساکنان دائم جدید در کانادا از طریق برنامه‌های کلاس اقتصادی مانند برنامه‌ PNP مهاجرت می‌کنند. بر طبق برنامه ۳ ساله سطوح مهاجرت، PNP برنامه پذیرش پیشرو کانادا برای مهاجران طبقه اقتصادی باقی خواهد‌ماند و تعداد پذیرش نیز به موارد زیر افزایش خواهند یافت: _ ۱۰۵۵۰۰ در سال ۲۰۲۳ _ ۱۱۰۰۰۰ در سال ۲۰۲۴ _ ۱۱۷۵۰۰ در سال ۲۰۲۵