برنامه‌های مهاجرت خانواده دومین برنامه بزرگ اقامت دائم است که توسط برنامه سطوح مهاجرت تعیین شده است. کانادا به دنبال استقبال از حدود ۸۰۰۰۰ مهاجر جدید در سال تحت برنامه همسران، شرکا و فرزندان خواهد بود. همچنین برنامه والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در سال ۲۰۲۳ به ۲۸۵۰۰ نفر افزایش می‌یابد، پس از آن در سال ۲۰۲۴ به ۳۴۰۰۰ نفر و در سال ۲۰۲۵ به ۳۶۰۰۰ نفر افزایش می‌یابد.