PNP

Provincial Nominee Program

برنامه نامزدی استانی

در طی دو دهه اخیر و در نتیجه معاهدات منعقد شده با دولت فدرال، دولت های استانی امروزه نقش بزرگی در گزینش مهاجران برای استان های خود بازی می کنند. در عمل دولت های استانی مسئول طراحی، تعریف، گزینش، انتخاب، ارزشیابی و گزارش دهی راجع به برنامه هایی هستند که به آنها Provincial Nominee Program و یا به اختصار PNP گفته می شود. طبق آخرین گزارش عملکرد اداره مهاجرت کانادا، درصد دریافت کنندگان اقامت دائم از طریق برنامه های PNP در ۳ سال گذشته صعودی بوده است.