درخواست مشاوره

از شما سپاسگزاریم که برای مشورت راجع به شروع فصل جدیدی از زندگی خود در کانادا، به ما اعتماد می کنید. روند ارائه مشاوره در شرکت حقوقی شِکریان با تکمیل پرسشنامه اولیه درخواست مشاوره شروع می شود. 

لطفاً توجه فرمایید که به دلیل حجم بالای درخواست ها، کارشناسان ما تنها با عزیزانی برای مراحل بعدی تماس خواهند گرفت که بر اساس اطلاعات دریافت شده در پرسشنامه ارزیابی اولیه، توانایی ما در ارائه کمک تخصصی به آنها محرز گردد.


اعداد نمره زبان را به انگلیسی وارد کنید


اعداد نمره زبان خود را به انگلیسی وارد کنید