پخش ویدیو

در شانزدهمین قسمت از فصل کانادایی به رقابت در بازار کانادا و راهکارهای حقوقی مقابله با ضدرقابت‌ها در این بازار می‌پردازیم.