CLB مقیاسی برای تعیین سطح زبانی متقاضیان

اگر به مهاجرت به کانادا علاقه‌مند هستید و یا در فرایند مهاجرت قرار دارید، بدون شک با کلمۀ CLB بسیار برخورد داشته‌اید. مثلا داشتن نمرۀ CLB-5 در یکی از زبان‌های رسمی کانادا یکی از شرایط ضروری برای دریافت ویزای استارتاپ کانادا است.

در حقیقت باید توجه داشته باشید که CLB خود یک آزمون زبان نیست و تنها یک جدول مقیاس 12 نمره‌ای است که با آزمون‌های مختلف زبان تطبیق داده می‌شود. نمره‌های مختلف در این مقیاس نشان‌دهندۀ توانایی متقاضی در زبان مورد نظر است. همچنین، این نمره برای هر یک از مهارت‌های گفتاری، شنیداری، خواندن و نوشتن به طور جداگانه به کار می‌رود و برنامه‌های مهاجرتی نمره‌های مختلفی را برای هر کدام از این ‌مهارت‌ها به عنوان شرط خود برای متقاضی در نظر می‌گیرند.

CLB مخفف Canadian Language Benchmark است و مقیاسی است برای تعیین سطح زبانی متقاضیان در دو زبان انگلیسی و فرانسه.

جدول زیر توانایی زبانی متقاضی را در مقیاس CLB  در سه سطح کلی زبانی نشان می‌دهد.

جدول 1- مقایسۀ نمرۀ CLB و سطح کلی زبانی

سطح پیشرفته (Advanced)

سطح متوسط (Intermediate)

سطح پایه (Basic)

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

            

 

جدول 2- جدول معادل‌سازی نمره‌های آزمون CELPIP در مقیاس CLB

Speaking

Listening

Writing

Reading

CLB Level

10

10

10

10

10

9

9

9

9

9

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

 

جدول 3- جدول معادل‌سازی نمره‌های آزمون IELTS در مقیاس CLB

Speaking

Listening

Writing

Reading

CLB Level

7.5

8.5

7.5

8.0

10

7.0

8.0

7.0

7.0

9

6.5

7.5

6.5

6.5

8

6.0

6.0

6.0

6.0

7

5.5

5.5

5.5

5.0

6

5.0

5.0

5.0

4.0

5

4.0

4.5

4.0

3.5

4

 

مقیاس CLB همچنین با آزمون‌های رسمی زبان فرانسه نیز تطبیق داده می‌شود.

جدول 4- جدول معادل‌سازی نمره‌های آزمون TEF Canada در مقیاس CLB

Speaking

Listening

Writing

Reading

CLB Level

393-450

316-360

393-450

263-300

10

371-392

298-315

371-392

248-262

9

349-370

280-297

349-370

233-247

8

310-348

249-279

310-348

207-246

7

271-309

217-248

271-309

181-206

6

226-270

181-216

226-270

151-180

5

181-225

145-180

181-225

121-150

4

 

جدول 5- جدول معادل‌سازی نمره‌های آزمون TCF Canada در مقیاس  CLB

Speaking

Listening

Writing

Reading

CLB Level

16-20

549-699

16-20

549-699

10

14-15

523-548

14-15

524-548

9

12-13

503-522

12-13

499-523

8

10-11

458-502

10-11

453-498

7

7-9

398-457

7-9

406-452

6

6

369-397

6

375-405

5

4-6

331-368

4-5

342-374

4