توافق نامه قوانین CASL


CASL چیست؟

قانون مبارزه با اسپم کانادا (CASL) از مصرف کنندگان و مشاغل در برابر سوءاستفاده از فناوریهای دیجیتال، از جمله اسپم و سایر تهدیدات الکترونیکی محافظت میکند. همچنین این قانون به کسب و کار ها کمک میکند تا در بازار جهانیِ دیجیتال رقابتپذیر باقی بمانند.

 این قانون در حال حاضر اجرا شده و تبعیت از آن الزامی است.

اسپم چیست؟

اسپم در کانادا و در سراسر جهان به مسئله اجتماعی-اقتصادی  مهمی تبدیل شده است. ساده ترین تعریف اسپم، ایمیلهای ناخواسته است، اگرچه می تواند شامل پیامهای متنی و نرم افزارهای ناخواسته نیز باشد.

تعریف حقوقی اسپم همچنین شامل موارد زیر است:

  • تغییر غیرمجاز داده های انتقالی؛
  • نصب نرم افزارهای رایانه ای بدون کسب رضایت  از طرف مقابل؛
  • نمادهای الکترونیکی غلط یا گمراهکننده (از جمله وبسایتها)؛
  • گردآوری آدرسها (جمع آوری و/یا استفاده از ایمیل یا آدرس های الکترونیکی بدون موافقت طرف مقابل)؛
  • جمع آوری اطلاعات شخصی از طریق دسترسی غیرقانونی به رایانه یا سایر دستگاههای الکترونیکی؛

تمرکز اصلی  CASL بر پیامهای تبلیغاتی است که مخاطب را، فارق از انتظاری برای کسب سود، به مشارکت در یک فعالیت تجاری ترغیب میکند.

سیاست ما

ما به خواسته مخاطبینان مبنی بر تمایل یا عدم تمایل به دریافت پیامهای تبلیغاتی از سمت خود، احترام می گذاریم.

پیروی ما از این قانون شامل موارد زیر است:

  • ثبت سوابق مربوط به اعلام رضایت ؛
  • بررسی موافقت یا عدم موافقت کاربر پیش از ارسال  پیامهای تبلیغاتی، به جز استثنائات مجاز توسط قانون؛
  • قرار دادن اطلاعات تماس با ما، در پیامهای تبلیغاتی ارسال شده؛
  • ایجاد گزینه لغو اشتراک برای مشترکین؛